główna zawartość
artykuł nr 1

Nieodpłatna pomoc prawna w 2020r.

Nieodpłatna pomoc, poradnictwo i edukacja prawna dla mieszkańców w 2020r.

artykuł nr 2

Bezpłatna pomoc prawna w 2019 roku

Nieodpłatna pomoc, poradnictwo i edukacja prawna dla mieszkańców w 2019r.

artykuł nr 3

Bezpłatna pomoc prawna

Informujemy, iż od  dnia 1 stycznia 2018 roku ulegną zmianie godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Porady są udzielane w Urzędzie Gminy Konopiska od 1 stycznia 2016 roku zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej .

Obecnie prawnicy pełnić będą dyżury (w świetlicy po byłej aptece: Konopiska, ul. Lipowa 3 ) w każdy wtorek i piątek w godz. od 8.00 od 12.00.

 

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 2030) nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną":

 

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

 

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832), lub

 

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386), lub

 

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017 r. poz. 60), lub

 

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

 

6) która ukończyła 65 lat, lub

 

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

 

8) która jest w ciąży.

 

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 2030) nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

 

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

 

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i

2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

 

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

 

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

 

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

  Barbara Ankowska-Lis

  Sekretarz Gminy Konopiska