logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Konopiska

www.konopiska.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / Wybory,referenda / Wybory Samorządowe (2010r.)
1.

Wyniki wyborów samorządowych w Gminie KonopiskaPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Agnieszka Jarosz
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2010-11-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-11-22
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-22 09:06

rejestr zmian publikacji »

2.

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KONOPISKACH z dnia 3 listopada 2010 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Konopiska zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.


Załączniki: Rozmiar:
79.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Agnieszka Jarosz
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2010-11-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-11-17
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-17 08:11

rejestr zmian publikacji »

3.

Składy OKW (po ustaleniu przewodniczących i zastępców)


Załączniki: Rozmiar:
294.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Agnieszka Jarosz
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2010-11-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-11-15
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-15 11:50

rejestr zmian publikacji »

4.

Informacja

Informuję,że dnia 10 listopada w godz 14.00 - 16.00 w Urzędzie Gminy odbędą się spotkania Obwodowych Komisji Wyborczych.

Obecność obowiązkowa, szczegółowe informacje na tablicy ogłoszeń oraz  pod nr telefonu : 34 3282 057 w.32


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Agnieszka Jarosz
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2010-11-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-11-09
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-09 14:29

rejestr zmian publikacji »

5.

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych


Załączniki: Rozmiar:
327.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Agnieszka Jarosz
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2010-11-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-11-04
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-04 17:24

rejestr zmian publikacji »

6.

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Konopiskach z dnia 3 listopada 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Konopiska zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.


Załączniki: Rozmiar:
31.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Konrad Kijas
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2010-11-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-11-03
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-04 17:15

rejestr zmian publikacji »

7.

UCHWAŁA 3/10 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Konopiskach z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Konopiska zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.


Załączniki: Rozmiar:
20.912 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Konrad Kijas
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2010-11-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-11-03
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-03 14:41

rejestr zmian publikacji »

8.

Uchwała 2/10 Gminnej Komisji Wyborczej w Konopiskach z dnia 3 listopada 2010 r.o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Konopiska


Załączniki: Rozmiar:
14.968 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Konrad Kijas
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2010-11-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-11-03
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-03 14:39

rejestr zmian publikacji »

9.

KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Konopiskach

KOMUNIKAT

Gminnej Komisji Wyborczej w Konopiskach

O MIEJSCU, CZASIE I ZASADACH LOSOWANIA NUMERÓW DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 LISTOPADA 2010 R.

 

Na podstawie art. 64o ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Konopiskach informuje:

 

1. Losowanie numerów list kandydatów w wyborach do rady gminy Konopiska: odbędzie się publicznie w dniu 3 listopada 2010 r. o godz. 1200, w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Konopiskach ul. Lipowa 5 (sala narad)

 

2. Losowanie list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym na obszarze Gminy Konopiska . 

 

Przed rozpoczęciem losowania zostanie przedstawiona informacja o numerach list przyznanych w drodze losowania przez Państwową Komisję Wyborczą, Komisarza Wyborczego w Katowicach oraz Komisarza Wyborczego w Częstochowie

Następnie, w widoczny dla wszystkich sposób, do dwóch pojemników zostaną włożone w zamkniętych kopertach kartki zawierające:

- w jednym pojemniku kartki z kolejnymi numerami (poczynając od pierwszego wolnego numeru, następującego po ostatnim numerze wylosowanym przez Komisarza Wyborczego w Częstochowie )

- do drugiego pojemnika, w identycznych kopertach, zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych dla list kandydatów zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do rady gminy Konopiska

 

3. Losowanie list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym na obszarze Gminy Konopiska

Losowanie zostanie przeprowadzone bezpośrednio po zakończeniu losowania numerów list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym na obszarze Gminy i odbędzie się na zasadach wymienionych w pkt 2, z wykorzystaniem numerów bezpośrednio następujących po numerach przyznanych w pierwszym losowaniu.

 

4. Losowania dokonają członkowie Gminnej Komisji Wyborczej   w Konopiskach  w regulaminowym składzie. Jedna osoba będzie losowała numery dla list, druga zaś osoba – nazwę komitetu wyborczego. Wylosowany numer i nazwa komitetu będą odczytywane przez losujące osoby i następnie dwukrotnie powtarzane przez prowadzącego losowanie.

 

5. Wyjęte z kopert kartki z numerami i kartki z nazwami komitetów wyborczych będą z sobą łączone i zszywane, a następnie dołączone do dokumentacji z losowania.

 

6. Z losowania zostanie sporządzony protokół. Informacja o przyznanych numerach listom kandydatów zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości, w formie komunikatu Gminnej Komisji Wyborczej w Konopiskach oraz zamieszczona na stronie internetowej www.konopiska.pl    


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Konrad Kijas
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2010-11-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-11-02
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-02 10:40

rejestr zmian publikacji »

10.

INFORMACJA Wójta Gminy Konopiska o rejestrze wyborców Gminy Konopiska Konopiska 28 października 2010 r.

INFORMACJA Wójta Gminy Konopiska o rejestrze wyborców Gminy Konopiska

Konopiska 28 października 2010 r.


W  Urzędzie  Gminy Konopiska  jest prowadzony  stały rejestr wyborców, który zapewnia osobom w nim ujętym możliwość udziału w wyborach do Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach do Rady Gminy Konopiska, Sejmiku Województwa Śląskiego i Wójta Gminy Konopiska, a także w referendach    lokalnych i ogólnokrajowych.   Na podstawie rejestru  wyborców    sporządzane  spisy wyborców i spisy osób uprawnionych do udziału w referendum. Według tych spisów są wydawane karty do głosowania w wyborach i referendach.

Wyborcy są ujęci w rejestrze wyborców według miejsca stałego zamieszkania.

Wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze Gminy Konopiska są wpisywani z urzędu do rejestru wyborców  gminy Konopiska

 Wyborcy, którzy stale zamieszkują na obszarze Gminy bez zameldowania na pobyt stały, a chcą być umieszczeni w rejestrze   wyborców  gminy Konopiska mogą złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Gminy Konopiska  ul. Lipowa 5 w godzinach pracy urzędu.

Wyborcy   wpisani na   własny wniosek   do rejestru wyborców Gminy  Konopiska korzystają na obszarze gminy  z praw wyborczych we wszystkich przeprowadzanych wyborach powszechnych i referendach, bez konieczności ponawiania wniosku o wpisanie do rejestru wyborców w związku z zarządzonymi wyborami lub referendami.

 

·                      Jeżeli wyborca wpisany na własny wniosek do rejestru wyborców zmienił miejsce stałego zamieszkania (np. powrócił do miejsca zameldowania na pobyt stały albo zamieszkał w innym miejscu) i chce być ujęty w rejestrze wyborców w nowym miejscu, musi ponownie złożyć wniosek o wpis do rejestru wyborców.

Wniosek składa się w urzędzie gminy (miasta) właściwym dla nowego miejsca stałego zamieszkania.

Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców.

Ujęcie wyborcy w rejestrze wyborców  Gminy Konopiska powoduje jego wykreślenie z rejestru w tej gminie (mieście), w której jest zameldowany na pobyt stały (stale zamieszkuje), bez dodatkowych czynności zainteresowanego.


Od decyzji odmawiającej wpisu do rejestru wyborców zainteresowanemu służy prawo wniesienia skargi do sądu rejonowego w terminie 3 dni od otrzymania decyzji.


Każdy może wnieść na piśmie do Urzędu Gminy Konopiska reklamację na nieprawidłowości w rejestrze   wyborców gminy  (np. w sprawie pominięcia wyborcy w rejestrze, wpisania osoby, która nie ma prawa wybierania lub nie zamieszkuje w gminie, albo wpisania niewłaściwych danych osobowych wyborcy).


Wójt  Gminy załatwia reklamację wydając decyzję, od której zainteresowanemu służy prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Częstochowie w terminie 3 dni od otrzymania decyzji.

Wszelkie sprawy dotyczące rejestru wyborców są wolne od opłat.

Procedura wpisania do rejestru wyborców według miejsca stałego zamieszkania ma na celu wyłącznie umożliwienie obywatelom realizacji ich praw wyborczych.


Akty prawne dotyczące rejestru wyborców:


1)       Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 z późniejszymi zmianami);

 2)       Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 388 z późniejszymi zmianami).Wójt  Gminy Konopiska

/-/  Jerzy Socha


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Konrad Kijas
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2010-11-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-11-02
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-02 10:21

rejestr zmian publikacji »

11.

Zawiadomienie

Konopiska, dnia 29.10.2010

ZAWIADOMIENIE

                Gminna Komisja Wyborcza zgodnie z §9 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy zawiadamia, że losowanie składu obwodowych komisji wyborczych odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5 na Sali narad (I piętro) w dniu 3 listopada 2010r. o godzinie 13.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Konrad Kijas
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2010-10-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-10-29
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-29 15:32

rejestr zmian publikacji »

12.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Konopiskach z dnia 28 października 2010r.

 

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Konopiskach

z dnia 28 października 2010r.

Na podstawie   art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. . o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984  z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Konopiskach wzywa do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Wójta Gminy Konopiska w bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.  z uwagi na:
zgłoszenie tylko jednego kandydata na wójta.
Zgłoszeń należy dokonywać w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Urzędzie Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5.

Termin zgłaszania kandydata na wójta Gminy Konopiska ulega przedłużeniu o 5 dni, licząc od dnia rozplakatowania obwieszczenia,

                                  tj. do dnia 2 listopada 2010r. godz. 24 00

 Termin przyjmowania dodatkowych zgłoszeń:
w dniu 28 października 2010 r. od godz. 12:00 do  14:00
w dniu 29 października 2010r.  od godz. 10:00 do 12:00
w dniu 2 listopada 2010r.          od godz. 14:00 do 24:00.  

 Przewodnicząca GKW

                                                                                                                                                                                                                                                        /-/  Agnieszka Jarosz


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Konrad Kijas
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2010-10-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-10-28
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-28 08:26

rejestr zmian publikacji »

13.

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Konopiska z dnia 26 października 2010 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych


Załączniki: Rozmiar:
37.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Konrad Kijas
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2010-10-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-10-27
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-27 13:23

rejestr zmian publikacji »

14.

Informacja Wójta Gminy Konopiska z dnia 22 października 2010 r. o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Rady Gminy Konopiska, Rady Powiatu Częstochowskiego, Sejmiku Województwa Śląskiego i Wójta Gminy Konopiska


Załączniki: Rozmiar:
34.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Konrad Kijas
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2010-10-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-10-25
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-25 13:33

rejestr zmian publikacji »

15.

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Konopiskach.


Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Konopiskach w dniach od 25.10 do 27.10.2010r. :
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Gminna Komisja Wyborcza
Za treść odpowiada: Agnieszka Jarosz
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2010-10-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-10-19
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-25 18:16

rejestr zmian publikacji »

16.

Informacja o miejscach wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie materiałów wyborczych.

Informuję , że miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych będą wzorem lat ubiegłych tablice ogłoszeń w poszczególnych sołectwach. Ponadto w Konopiskach przy ul. Lipowej naprzeciwko ośrodka zdrowia oraz koło starego urzędu gminy na rogu ul. Sportowej i  Częstochowskiej znajdują się słupy ogłoszeniowe. Tablice są umieszczone przy posesjach pod n/w adresami:

1.      Konopiska ,róg ul. Sadowej i Klonowej

2.      Kopalnia ul. Klonowa 23

3.      Aleksandria ul. Gościnna przy rondzie autobusowym,

4.      Aleksandria ul. Wrzosowa 2,

5.      Aleksandria skrzyżowanie ul. Pięknej i Akacjowej,

6.      Aleksandria skrzyżowanie ul. Poprzecznej i Granicznej,

7.      Aleksandria ul.Graniczna 39

8.      Wąsosz -wiata przystankowa koło remizy OSP,rondo”30”

9.      Łaziec 59,sklep „Poranek”

10.  Hutki 248,161,108,zajazd autobusowy.

11.  Leśniaki 20,41

12.  Korzonek - świetlica

13.  Wygoda 57, „Wygodzianka”

14.  Wygoda-Kijas 5

15.  Walaszczyki 17

16.  Kopalnia ul. Szkolna 1

17.  Jamki –rondo autobusowe, przystanek przy remizie OSP

18.  Rększowice 62,sklep P.Górniak,rondo


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2010-10-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-10-14
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-14 08:28

rejestr zmian publikacji »

17.

Obwieszczenie o okręgach wyborczych.

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Konopiskach

1.Jarosz Agnieszka

2.Ciekot Renata

3.Ciura Grzegorz

4.Ganczarek Piotr

5.Golanowska Grażyna

6.Rafalik Marta

7.Stępniak Anita


Załączniki: Rozmiar:
38.229 KB
19.706 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2010-10-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-10-01
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-13 08:53

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Wybory Samorządowe Uzupełniające - rok 2007
 Wybory Parlamentarne
 Wybory do Parlamentu Europejskiego (07.06.2009r.)
 Wybory na Prezydenta RP (2010r.)
 Wybory Samorządowe (2010r.)
 Wybory Parlamentarne (2011r.)
 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 Wybory Samorządowe 2014
 Wybory na prezydenta RP - 2015
 Wybory Ławników Sądowych
 Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015
 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 25 października 2015
 Wybory Samorządowe 2018
 Wybory do Parlamentu Europejskiego (26.05.2019r.)
wersja do druku drukuj