logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Konopiska

www.konopiska.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / Załatwianie spraw obywateli / Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
1.

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Przyjmowania i rozpatrywanie skarg i wniosków 

Opis sprawy/zadania

 

 

Postępowanie w sprawie skarg i wniosków prowadzone jest na wniosek na podstawie przepisów Działu VIII kpa. Skarga dotyczyć może w szczególności zaniedbania lub nienależytego wykonania zadania przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenia praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy  i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności.
Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:
1) rady gminy - wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa,
2) organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wojewoda,

3) wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, rada gminy.

Kogo dotyczy?

Prawo składania skarg i wniosków jest prawem gwarantowanym przez Konstytucję RP przysługującym każdemu bez ograniczeń wynikających z wymagania obywatelstwa

Wymagane dokumenty

Skarga lub wniosek strony

Formularze/ wnioski do       pobrania

Nie dotyczy

Opłaty

Od skargi i wniosku nie są pobierane żadne opłaty

Jednostka/osoba  odpowiedzialna

Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Konopiska

Konopiska ul. Lipowa 5, pokój nr 4, tel. (034) 32-82-057 wew. 22,

Sekretarz Gminy: Barbara Ankowska-Lis:

e-mail: b.ankowska.lis@konopiska.pl 

Miejsce składania

dokumentów

Skargę lub wniosek mnożna złożyć:

1)      przesyłając pocztą na adres:

Urząd Gminy Konopiska

ul. Lipowa 5 42-274 Konopiska
2)      osobiście w siedzibie Urzędu:

ul. Lipowa 5, sekretariat, pokój nr 1

3)      złożyć ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu:

-           we właściwym merytorycznie referacie

-           sekretariacie urzędu

4)     wysyłając drogą elektroniczną na adres: sekretariat@konopiska.pl

5)  wysyłając fax na nr urzędu  (034) 32-82-035

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca

Podstawa prawna

Art. 223 KPA

Tryb odwoławczy

Postępowanie w/s skargi lub wniosku jest postępowaniem jednoinstancyjnym. Nie służą w tym postępowaniu żadne środki odwoławcze

Uwagi i dodatkowe informacje

Strona niezadowolona z załatwienia skargi lub wniosku może wnieść skargę do organu wyższego stopnia lub sprawującego bezpośredni nadzór nad organem, który rozpatrywał skargę lub wniosek.

Spowoduje to wszczęcie  odrębnego postępowania skargowego.

Opracował: Agnieszka Jarosz

Zatwierdził: Barbara Ankowska-Lis


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Magdalena Jarosz
Data wytworzenia informacji: 2004-01-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-01-15
Data ostatniej aktualizacji: 2005-05-24 14:35

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Małżeństwa, narodziny, zgony
 Dowody osobiste
 Meldunki
 Mieszkania
 Nieruchomości
 Działalność gospodarcza
 Zezwolenia i decyzje
 Zaświadczenia
 Zwrot podatku akcyzowego
 Podatek od środków transportowych
 Podatek od nieruchomości
 Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
 Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem
 Poświadczenie własnoręczności podpisu
 Język migowy w urzędzie
 Bezpłatna pomoc prawna
wersja do druku drukuj