główna zawartość
artykuł nr 1

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych

Na pisemny wniosek zainteresowanej osoby Urząd Gminy jest zobowiązany wydać w formie zaświadczenia odpis przetworzonych danych dotyczących tej osoby.
Dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji ludności i utraconych dowodów osobistych udostępnia się o ile są niezbędne do realizacji ustawowych zadań zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz.U. nr 87 poz. 960, art.44 g ust.1 , art.44 h, ust.1 - 10 i art.44 i , ust.1-5).