główna zawartość
artykuł nr 1

Kwartał II 2019 rok, sesja IX

UCHWAŁA NR 67/IX/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ GOZ Konopiska za 2018r

UCHWAŁA NR 68/IX/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

UCHWAŁA NR 69/IX/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - Piła"

UCHWAŁA NR 70/IX/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 71/IX/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jamki - Kowale II"

UCHWAŁA NR 72/IX/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Konopiska wotum zaufania

UCHWAŁA NR 73/IX/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2018 rok

UCHWAŁA NR 74/IX/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Konopiska za 2018 rok

UCHWAŁA NR 75/IX/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników

UCHWAŁA NR 76/IX/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 44/VI/2019 Rady Gminy Konopiska z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”

UCHWAŁA NR 77/IX/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2019 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendium dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę
na terenie Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 78/IX/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy

UCHWAŁA NR 79/IX/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028

UCHWAŁA NR 80/IX/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok

UCHWAŁA NR 81/IX/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Modernizacja żródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap I”

UCHWAŁA NR 82/IX/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 83/IX/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 243/XXXIV/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 23 maja 2017 r.
w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu gminy do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 84/IX/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 172/XXII/2012 Rady Gminy Konopiska z dnia 4 września 2012r. określającej przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konopiska oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

UCHWAŁA NR 85/IX/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego " Aleksandria Druga - ul. Księżycowa III”

UCHWAŁA NR 86/IX/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania nagród sportowych Wójta Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 87/IX/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

UCHWAŁA NR 88/IX/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania poprzez
wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe na wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Konopiska