główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenia 2019

ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego w Urzędzie Gminy na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 2/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta.

ZARZĄDZENIE NR 3/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach.

ZARZĄDZENIE NR 4/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie powołania pełniącego obowiązki Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach.

ZARZĄDZENIE NR 5/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Zastępcy Wójta
Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 6/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy Konopiska.

ZARZĄDZENIE NR 8/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych
Gminy Konopiska.

ZARZĄDZENIE NR 9/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Sekretarzowi
Gminy Konopiska.

ZARZĄDZENIE NR 10/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 11/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy  Konopiska na rok szkolny 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 12/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie  zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konopiska.

ZARZĄDZENIE NR 13/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 14/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie objaśnień zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028

ZARZĄDZENIE NR 15/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Konopiska w 2019 roku.

ZARZĄDZENIE NR 16/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań zapewniających ciągłość działania jednostek

ZARZĄDZENIE NR 17/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie objaśnień zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028

ZARZĄDZENIE NR 18/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki na terenie Gminy Konopiska w 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 21 lutego 2019 r.  w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 20/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 22/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 23/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 24/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Konopiskach

ZARZĄDZENIE NR 25/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 26/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposobu ich rozliczania i wypłaty ekwiwalentu strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych  Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 27/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie objaśnień zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028

ZARZĄDZENIE NR 29/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 30/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 31/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

ZARZĄDZENIE NR 32/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

ZARZĄDZENIE NR 33/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie objaśnień zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028

ZARZĄDZENIE NR 34/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 35/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 36/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu pt. „Ekologiczna Zagroda 2019”