główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenia 2016

ZARZĄDZENIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 2/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie procedur w zakresie przekazywania środków finansowych na pokrycie wydatków realizowanych przez jednostki działajace na terenie Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 3/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 4/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektor ds. księgowości budżetowej

ZARZĄDZENIE NR 5/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie: utworzenia Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Konopiska w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie śląskim.

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 7/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania petycji kierowanych do Wójta Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Konopiska na rok szkolny 2016/2017

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Konopiska na lata 2016-2020”

ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 11/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2016-2024

ZARZĄDZENIE NR 14/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad zagospodarowania drewna pozyskanego z nieruchomości będących własnością lub w zarządzie Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie  przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018

ZARZĄDZENIE NR 16/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 17/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2016-2024

ZARZĄDZENIE NR 18/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem)”

ZARZĄDZENIE NR 19/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 20/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 21/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 22/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektor ds. księgowości budżetowej – kasjer

ZARZĄDZENIE NR 23/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz  upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego

ZARZĄDZENIE NR 24/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki na terenie Gminy Konopiska w 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 26/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania redaktora naczelnego biuletynu PASMA

ZARZĄDZENIE NR 27/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 28/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2016-2024

ZARZĄDZENIE NR 29/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu pt. „Ekologiczna Zagroda 2016”

ZARZĄDZENIE NR 30/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 31/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie kwalifikowania, prowadzenia ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb – WS
dotyczących wydatków strukturalnych ponoszonych przez Gminę Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 32/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 33/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją
projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Konopiska.

ZARZĄDZENIE NR 34/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie: organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania

ZARZĄDZENIE NR 36/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie przygotowania i udziału Urzędu Gminy Konopiska oraz podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych w regionalnym ćwiczeniu obronnym –„RĆO-2016”

ZARZĄDZENIE NR 37/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 38/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 39/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2016-2024

ZARZĄDZENIE NR 40/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 41/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 42/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2016-2024

ZARZĄDZENIE NR 43/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie  upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych

ZARZĄDZENIE NR 44/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie  upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowania w tych sprawach

ZARZĄDZENIE NR 45/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA  z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

ZARZĄDZENIE NR 46/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 47/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie  szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej kierownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

ZARZĄDZENIE NR 48/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania refundacji zakupu okularów korygujących pracownikom wykonującym
prace przy monitorach ekranowych.

ZARZĄDZENIE NR 49/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 51/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 52/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej

ZARZĄDZENIE NR 53/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 55/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia indywidualnej stawki amortyzacji dla majątku powstałego w wyniku realizacji  zadania "Termomodernizacja budynku OSP w Konopiskach"

ZARZĄDZENIE NR 56/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 57/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2016-2024

ZARZĄDZENIE NR 58/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup
podręczników.

ZARZĄDZENIE NR 60/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2016-2024

ZARZĄDZENIE NR 61/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

ZARZĄDZENIE NR 62/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 63/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ustanowienia Polityki Antykorupcyjnej Urzędu Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 64/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 21 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 65/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 66/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA  z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 67/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 września 2016 r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania przeglądu sprzętu i środków obrony cywilnej zdeponowanych w magazynie gminnym oraz ich ewentualnego przeklasyfikowania i  przedstawienia do wybrakowania

ZARZĄDZENIE NR 68/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2016-2024

ZARZĄDZENIE NR 71/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 72/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 25 października 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”.

ZARZĄDZENIE NR 73/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 74/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2016-2024

ZARZĄDZENIE NR 75/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. zarządzania kryzysowego i oc

ZARZĄDZENIE NR 76/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA  z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Konopiska na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 77/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024

ZARZĄDZENIE NR 78/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 79/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 80/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 81/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej w celu przyjmowania, opiniowania i rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy finansowej z Funduszu Zdrowotnego

ZARZĄDZENIE NR 82/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Konopiska w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie śląskim.

ZARZĄDZENIE NR 83/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie Nagrody Sportowej  Wójta Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 84/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 85/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 86/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie  zmiany zarządzenia nr 35/2016 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Konopiska oraz jej jednostkach organizacyjnych

ZARZĄDZENIE NR 87/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie  wyznaczenia nauczycieli jako zastępców w czasie nieobecności dyrektora w poszczególnych placówkach oświatowych na terenie Gminy Konopiska.

ZARZĄDZENIE NR 88/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 89/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Konopiska.

ZARZĄDZENIE NR 90/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR 91/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 92/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie aktualizacji dokumentacji zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 93/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 94/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2016-2024

ZARZĄDZENIE NR 95/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Gminy w Konopiskach

ZARZĄDZENIE NR 96/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 97/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Konopiska dla samorządowych instytucji kultury

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 97/2016 518 KB
ZARZĄDZENIE NR 95/2016 191 KB
ZARZĄDZENIE NR 89/2016 360 KB
ZARZĄDZENIE NR 94/2016 299 KB
ZARZĄDZENIE NR 93/2016 271 KB
ZARZĄDZENIE NR 92/2016 109 KB
ZARZĄDZENIE NR 91/2016 320 KB
ZARZĄDZENIE NR 90/2016 99 KB
ZARZĄDZENIE NR 88/2016 499 KB
ZARZĄDZENIE NR 87/2016 105 KB
ZARZĄDZENIE NR 86/2016 325 KB
ZARZĄDZENIE NR 85/2016 295 KB
ZARZĄDZENIE NR 84/2016 180 KB
ZARZĄDZENIE NR 83/2016 105 KB
ZARZĄDZENIE NR 82/2016 108 KB
ZARZĄDZENIE NR 81/2016 106 KB
ZARZĄDZENIE NR 80/2016 450 KB
ZARZĄDZENIE NR 79/2016 325 KB
ZARZĄDZENIE NR 78/2016 100 KB
ZARZĄDZENIE NR 77/2016 516 KB
ZARZĄDZENIE NR 76/2016 790 KB
ZARZĄDZENIE NR 75/2016 100 KB
ZARZĄDZENIE NR 74/2016 405 KB
ZARZĄDZENIE NR 73/2016 374 KB
ZARZĄDZENIE NR 72/2016 363 KB
ZARZĄDZENIE NR 71/2016 322 KB
ZARZĄDZENIE NR 69/2016 288 KB
ZARZĄDZENIE NR 68/2016 243 KB
ZARZĄDZENIE NR 67/2016 107 KB
ZARZĄDZENIE NR 66/2016 357 KB
ZARZĄDZENIE NR 65/2016 317 KB
ZARZĄDZENIE NR 64/2016 100 KB
ZARZĄDZENIE NR 63/2016 290 KB
ZARZĄDZENIE NR 62/2016 294 KB
ZARZĄDZENIE NR 61/2016 MB
ZARZĄDZENIE NR 60/2016 283 KB
ZARZĄDZENIE NR 59/2016 100 KB
ZARZĄDZENIE NR 58/2016 285 KB
ZARZĄDZENIE NR 57/2016 283 KB
ZARZĄDZENIE NR 56/2016 207 KB
ZARZĄDZENIE NR 55/2016 193 KB
ZARZĄDZENIE NR 53/2015 319 KB
ZARZĄDZENIE NR 52/2016 100 KB
ZARZĄDZENIE NR 51/2016 294 KB
ZARZĄDZENIE NR 50/2016 286 KB
ZARZĄDZENIE NR 49/2016 101 KB
ZARZĄDZENIE NR 48/2016 272 KB
ZARZĄDZENIE NR 47/2016 194 KB
ZARZĄDZENIE NR 46/2016 315 KB
ZARZĄDZENIE NR 45/2016 379 KB
ZARZĄDZENIE NR 44/2016 103 KB
ZARZĄDZENIE NR 43/2016 100 KB
ZARZĄDZENIE NR 42/2016 283 KB
ZARZĄDZENIE NR 41/2016 258 KB
ZARZĄDZENIE NR 40/2016 235 KB
ZARZĄDZENIE NR 39/2016 284 KB
ZARZĄDZENIE NR 38/2016 178 KB
ZARZĄDZENIE NR 37/2016 298 KB
ZARZĄDZENIE NR 36/2016 113 KB
ZARZĄDZENIE NR 34/2016 350 KB
ZARZĄDZENIE NR 33/2016 229 KB
ZARZĄDZENIE NR 32/2016 333 KB
ZARZĄDZENIE NR 31/2016 130 KB
ZARZĄDZENIE NR 30/2016 321 KB
ZARZĄDZENIE NR 29/2016 388 KB
ZARZĄDZENIE NR 28/2016 286 KB
ZARZĄDZENIE NR 27/2016 298 KB
ZARZĄDZENIE NR 26/2016 98 KB
ZARZĄDZENIE NR 25/2016 178 KB
ZARZĄDZENIE NR 24/2016 240 KB
ZARZĄDZENIE NR 23/2016 103 KB
ZARZĄDZENIE NR 22/2016 116 KB
ZARZĄDZENIE NR 21/2016 374 KB
ZARZĄDZENIE NR 20/2016 MB
ZARZĄDZENIE NR 19/2016 261 KB
ZARZĄDZENIE NR 18/2016 193 KB
ZARZĄDZENIE NR 17/2016 267 KB
ZARZĄDZENIE NR 16/2016 180 KB
ZARZĄDZENIE NR 15/2016 350 KB
ZARZĄDZENIE NR 14/2016 244 KB
ZARZĄDZENIE NR 13/2016 284 KB
ZARZĄDZENIE NR 12/2016 177 KB
ZARZĄDZENIE NR 11/2016 272 KB
ZARZĄDZENIE NR 10/2016 227 KB
ZARZĄDZENIE NR 9/2016 148 KB
ZARZĄDZENIE NR 8/2016 274 KB
ZARZĄDZENIE NR 7/2016 179 KB
ZARZĄDZENIE NR 6/2016 267 KB
ZARZĄDZENIE NR 5/2016 99 KB
ZARZĄDZENIE NR 4/2016 89 KB
ZARZĄDZENIE NR 3/2016 279 KB
ZARZĄDZENIE NR 2/2016 102 KB
ZARZĄDZENIE NR 1/2016 87 KB