główna zawartość
artykuł nr 1

Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV

UCHWAŁA NR 10/IV/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015

UCHWAŁA NR 11/IV/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie przejęcia zadań zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w pasie dróg powiatowych

UCHWAŁA NR 12/IV/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2015 rok

UCHWAŁA NR 13/IV/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2015

UCHWAŁA NR 14/IV/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Konopiska na rok 2015

UCHWAŁA NR 15/IV/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i podatek leśny

UCHWAŁA NR 16/IV/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2014 rok

UCHWAŁA NR 17/IV/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2014-2024

UCHWAŁA NR 18/IV/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

UCHWAŁA NR 19/IV/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie odwołania Measure Authorising Officer (MAO) - Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu w ramach realizacji przedsięwzięcia p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa finansowanego z Funduszu Spójności.

UCHWAŁA NR 20/IV/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Measure Authorising Officer (MAO) - Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu w ramach realizacji przedsięwzięcia p.n. „ Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa finansowanego z Funduszu Spójności.

UCHWAŁA NR 21/IV/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Konopiska.

Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2014 rok, Sesja I
Kwartał IV 2014 rok, Sesja III
Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV
Kwartał IV 2014 rok, Sesja V
Kwartał I 2015 rok, Sesja VI
Kwartał I 2015 rok, Sesja VII
Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII
Kwartał I 2015 rok, Sesja IX
Kwartał II 2015 rok, Sesja X
Kwartał II 2015 rok, Sesja XI
Kwartał III 2015 rok, Sesja XII
Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII
Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV
Kwartał III 2015 rok, Sesja XV
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII
Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX
Kwartał I 2016 rok, Sesja XX
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII
Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLI
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLII
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIII
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIV
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLV
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVI
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVII
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVIII
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLIX
Kwartał II 2018 rok, Sesja L
Kwartał III 2018 rok, Sesja LI
Kwartał III 2018 rok, Sesja LII
Kwartał III 2018 rok, Sesja LIII
Kwartał IV 2018 rok, Sesja LIV