główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie

1. Przeprowadza się konsultacje celem zebrania opinii organizacji pozarządowych i innych podmiotów
wymienionych w art.3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
3. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Konopiska,
w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Konsultacje przeprowadza się w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji
pozarządowych.
5. Konsultacje odbędą się w dniu 12 listopada 2019r. w godzinach od 8.00 do 10.00 w pokoju nr 1 na parterze.
6. Projekt uchwały znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konopiska oraz
w siedzibie Urzędu Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska w pokoju nr 1 na parterze.
7. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju.

Załączniki:
Projekt uchwały 209 KB
artykuł nr 2

Konsultacje zmiany "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"

Konopiska, dnia 11.04.2019r.

GR.6140.6.2019

OGŁOSZENIE

 Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 2017, poz. 1840 z późn. zm.), w związku z opracowaniem projektu zmiany „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”

Wójt Gminy Konopiska

zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy do wyrażenia opinii w zakresie projektu zmiany „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”.

Termin przeprowadzenia konsultacji:

Konsultacje trwają do dnia 12 kwietnia 2019r. do 2 maja 2019r. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu.

Forma konsultacji:

Pisemne wyrażenie opinii wg załączonego formularza należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Konopiska, pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@konopiska.pl lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska.

Szczegółowych informacji na temat projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska” można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Konopiska przy ul. Lipowej 5 (pokój nr 1 parter) w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konopiska.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 17 stycznia 2019r.

 

Załączniki:
Projekt uchwały 141 KB
Formularz opinii 55 KB
artykuł nr 3

Konsultacje projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Konopiska, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie.

 

Miejsce spotkania: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Konopiska ul. Lipowa 1

Termin spotkania: 12 kwietnia 2019 w godzinach 7.00-10.00

 

Projekt Programu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konopiska oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Magdalena Badora tel. 34 3283559

artykuł nr 4

Konsultacje w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 12/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konopiska

Załączniki:
Treść zarządzenia 388 KB
artykuł nr 5

Konsultacje "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"

 Konopiska, dnia 17.01.2019r.
GR.6140.3.2019
  
OGŁOSZENIE
 
Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 2017, poz. 1840 z późn. zm.), w związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”
 
Wójt Gminy Konopiska
 
zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy do wyrażenia opinii w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”.
 
Termin przeprowadzenia konsultacji:
Konsultacje trwają do dnia 18 stycznia 2019r. do 7 lutego 2019r. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu.
 
Forma konsultacji:
Pisemne wyrażenie opinii wg załączonego formularza należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Konopiska, pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@konopiska.pl lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska.
 
Szczegółowych informacji na temat projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska” można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Konopiska przy ul. Lipowej 5 (pokój nr 1 parter) w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konopiska.
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 17 stycznia 2019r.

 

Załączniki:
Formularz konsultacji 32 KB
Projekt uchwały 217 KB