główna zawartość
artykuł nr 1

Konsultacje

Konopiska, dnia 22.01.2020r.

GR.6140.3.2020

 

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 2019, poz. 122 z późn. zm.), w związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”

Wójt Gminy Konopiska

zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy do wyrażenia opinii w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”.

Termin przeprowadzenia konsultacji:

Konsultacje trwają do dnia 23.01.2020r. do 12.02.2020r. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu.

 

Forma konsultacji:

Pisemne wyrażenie opinii wg załączonego formularza należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Konopiska, pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@konopiska.pl lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska.

Szczegółowych informacji na temat projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska” można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Konopiska przy ul. Lipowej 5 (pokój nr 1 parter) w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konopiska.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 22.01.2020r.

Załączniki:
Formularz 55 KB
Projekt uchwały 322 KB
artykuł nr 2

Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych projektu pt. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)”

artykuł nr 3

Ogłoszenie

1. Przeprowadza się konsultacje celem zebrania opinii organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art.3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Konopiska, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Konsultacje przeprowadza się w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

5. Konsultacje odbędą się w dniu 14 stycznia 2020r. w godzinach od 800 do 1000

6. Projekty uchwały znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konopiska oraz
w siedzibie Urzędu Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska w pokoju nr 1 na parterze.

7. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Referat Gospodarki i Rozwoju.

Załączniki:
Projekt uchwały 205 KB
artykuł nr 4

Konsultacje społeczne projektu pt....

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursem nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-357/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła

artykuł nr 5

Ogłoszenie

1. Przeprowadza się konsultacje celem zebrania opinii organizacji pozarządowych i innych podmiotów
wymienionych w art.3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
3. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Konopiska,
w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Konsultacje przeprowadza się w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji
pozarządowych.
5. Konsultacje odbędą się w dniu 12 listopada 2019r. w godzinach od 8.00 do 10.00 w pokoju nr 1 na parterze.
6. Projekt uchwały znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konopiska oraz
w siedzibie Urzędu Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska w pokoju nr 1 na parterze.
7. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju.

Załączniki:
Projekt uchwały 209 KB