logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Konopiska

www.konopiska.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Prawo Lokalne / Konsultacje z mieszkańcami Gminy
1.

Konsultacje społeczne projektu pt. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Konopiska etap I część I"


W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursem nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-163/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 o dofinansowywanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Północny; Wójt Gminy Konopiska zaprasza do konsultacji społecznych dla planowanego do realizacji przez Gminę Konopiska projektu pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Konopiska etap I część I”.
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
33.697 KB
231.151 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Agnieszka Rokosa
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2017-07-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-07-18
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-26 08:57

rejestr zmian publikacji »

2.

Konsultacje społeczne projektu pt. "Budowa oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Konopiska"


W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursem nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-163/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 o dofinansowywanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Północny; Wójt Gminy Konopiska zaprasza do konsultacji społecznych dla planowanego do realizacji przez Gminę Konopiska projektu pt. „Budowa oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Konopiska”.
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
33.223 KB
229.408 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Agnieszka Rokosa
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2017-07-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-07-18
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-26 08:59

rejestr zmian publikacji »

3.

Raport z konsultacji społecznych pt. Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopalni)


Załączniki: Rozmiar:
183.049 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Agnieszka Rokosa
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2017-05-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-22
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-22 10:25

rejestr zmian publikacji »

4.

Konsultacje społeczne projektu pt. Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopalni).

 W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursem nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-107/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Północnego; Wójt Gminy Konopiska zaprasza do konsultacji społecznych dla planowanego do realizacji przez Gminę Konopiska projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopalni)”.
 
Zakres projektu obejmuje następujące rodzaje robót: 
- częściową wymianę stolarki okiennej, montaż nawiewników w oknach, wymianę drzwi do kotłowni,
- ocieplenie stropodachu,
- wymianę instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników,
- wymianę istniejącego źródła ciepła na dwa kotły gazowe.
 
W związku z powyższym zapraszam do wypełnienia ankiety, którą następnie można przesłać:
  1. pocztą na adres: Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5 42-274 Konopiska,
  2. na adres email: sekretariat@konopiska.pl,
bądź złożyć w kancelarii urzędu gminy.
 
Konsultacje potrwają do 19 maja 2017 r. (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu ankiety do Urzędu Gminy Konopiska).
 
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:  Agnieszka Rokosa  tel. 34 3282057 wew. 26

Załączniki: Rozmiar:
33.143 KB
27.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Agnieszka Rokosa
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2017-05-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-15
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-15 10:45

rejestr zmian publikacji »

5.

Raport z konsultacji społecznych projektu pt. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem)"

Konopiska, 29.03.2016 r .

 

Raport z konsultacji społecznych projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną  i łącznikiem)” 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w terminie od 14 do 18 marca 2016 r. 

W ramach akcji informacyjnej na stronie internetowej www.konopiska.pl oraz w BIP  (w zakładce Konsultacje z mieszkańcami Gminy) została zamieszczona informacja o konsultacjach projektu ze wskazaniem zakresu termomodernizacji budynków objętych projektem oraz został zamieszczony formularz konsultacji służący do wnoszenia uwag.

Formularze konsultacji zawierające uwagi należało składać w kancelarii Urzędu Gminy Konopiska, przesłać pocztą, faksem lub e-mail. 

W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych nie wpłynęła żadna uwaga. 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji była Agnieszka Rokosa. 

 

             Wójt Gminy Konopiska

   mgr inż. Jerzy Żurek

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Agnieszka Rokosa
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2016-03-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-03-30
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-30 08:32

rejestr zmian publikacji »

6.

Konsultacje społeczne projektu pt. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem)"


Wójt Gminy Konopiska zaprasza do konsultacji społecznych dla planowanego do realizacji przez Gminę Konopiska projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem)”.
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
84.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Agnieszka Rokosa
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2016-03-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-03-14
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-30 08:32

rejestr zmian publikacji »

7.

Konsultacje projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018


Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: GOPS Konopiska
Za treść odpowiada: Magdalena Badora
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2016-03-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-03-11
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-11 09:07

rejestr zmian publikacji »

8.

Konsultacje Strategii Rozwoju Gminy Konopiska


 Konsultacje Strategii Rozwoju Gminy Konopiska
czytaj publikację »


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2016-02-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-02-03
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-11 07:43

rejestr zmian publikacji »

9.

Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych


 Uchwała nr 107/XVII/2015 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Konopiska .
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
101.316 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Barbara Ankowska-Lis
Data wytworzenia informacji: 2016-02-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-02-01
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-01 07:30

rejestr zmian publikacji »

10.

ZARZĄDZENIE NR 19/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących nagród sportowych Wójta Gminy Konopiska.


Załączniki: Rozmiar:
241.522 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Magdalena Jarosz - Wawrzyńczak
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2013-05-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-05-10
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-10 09:25

rejestr zmian publikacji »

11.

Konsultacje z mieszkańcami Gminy Konopiska

Projekt uchwały RADY GMINY KONOPISKA w sprawie zatwierdzenia i realizacji "Programu wspierania rodziny w Gminie Konopiska na lata 2013-2015"Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Magdalena Badora
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2013-01-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-01-16
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-16 12:34

rejestr zmian publikacji »

12.

Konsultacje z mieszkańcami Gminy Konopiska

Uchwała nr 320/XXXVI/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Konopiska


Załączniki: Rozmiar:
106.408 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2010-03-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-03-23
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-26 09:23

rejestr zmian publikacji »

13.

Konsultacje z mieszkańcami Gminy Konopiska

Protokół z przebiegu konsultacji w dniach od 10 do 30 kwietnia 2008 r. z mieszkańcami Gminy Konopiska nad projektami statutów sołectw.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2008-07-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-03 10:16

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj