główna zawartość
artykuł nr 1

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami Gminy Konopiska za rok 2018

artykuł nr 2

Informacja

artykuł nr 3

Informacja lobbing

Informacja o działaniach podejmowanych przez Wójta Gminy Konopiska w 2018r. przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

artykuł nr 4

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 01.10.2018r.
GR.6220.9.2018.6
  
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2017, poz. 1405 z późn. zm./,
 
Wójt Gminy Konopiska
 
informuje, że została w trybie art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2017, poz. 1405 z późn. zm./, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4,  cytowanej ustawy, wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (znak GR.6220.9.2018.5 z dnia 28.09.2018r.) dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie (skablowaniu) napowietrznej linii 110 kV relacji Wrzosowa-Herby na odcinku od słupa nr 42 do słupa nr 45.
Decyzja została wydana na wniosek firmy PRESS GLASS S.A., Nowa Wieś, ul. Kopalniana 9, 42-262 Poczesna działającej za pośrednictwem pełnomocnika - Sławomir Śląski, OLMEX S.A., Warszawskie Biuro Regionalne Oddział w Katowicach, ul. Roździeńska 1B, 40-382 Katowice. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2017., poz. 1405 z późn. zm./ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  jest Wójt Gminy.
  Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Konopiska w godzinach pracy Urzędu.
artykuł nr 5

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 07.09.2018r.
GR.6220.8.2018.6
 
OBWIESZCZENIE
 
- art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2017, poz. 1405 z późn. zm./,
 
Wójt Gminy Konopiska
 
informuje, że została w trybie art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2017, poz. 1405 z późn. zm./, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4,  art. 85 ust 1, ust. 2 pkt. 2 cytowanej ustawy wydana decyzja nr 6/2018 znak GR.6220.8.2018.5 z dnia 06.09.2018r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku usługowo-biurowego, budynku usługowego – hali sportowej wraz z niezbędnym uzbrojeniem, komunikacją wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 2432, 2433, 2420, 2421, 2445/4, 2434, 2435 obręb 5, Konopiska”  zmieniająca decyzję  Nr 2/2018, znak GR.6220.2.2018.5 z dnia 07.05.2018r.
Decyzja została wydana na wniosek Firmy PRESS GLASS S.A., Nowa Wieś, ul. Kopalniana 9, 42-262 Poczesna działającej za pośrednictwem pełnomocnika KONIOR STUDIO Tomasz Konior, ul. Mariacka 7, 40-014 Katowice. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2017, poz. 1405 z późn. zm./ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  jest Wójt Gminy.
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Konopiska, pokój 1 (parter) w godzinach pracy Urzędu.
Dostępne kategorie:
Rok 2007