główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Wójta Gminy Konopiska w 2019 r. przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Załączniki:
Treść informacji 24 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 26.02.2020r.

GR.6220.10.2019

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018, poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018,  poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamia się o wystąpieniu do Wójta Gminy Poczesna o wydanie opinii w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa drogi powiatowej Nr 1055S od skrzyżowania z DP 1054S i 1056S w m. Młynek do skrzyżowania z DW908 w m. Wąsosz” z wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Konrada Zymek, ul. Kiedrzyńska 19, 42-200 Częstochowa.

Z uwagi iż planowana inwestycja znajduje się na terenie gminy Konopiska i gminy Poczesna, tj. wykracza poza obszar jednej gminy, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcia – w tym przypadku Wójt Gminy Konopiska po zasięgnięciu opinii wójta gminy właściwego dla pozostałego terenu. 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 KPA. Zgodnie zaś art. 49 KPA zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

artykuł nr 3

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 06.02.2020r.

GR.6220.10.2019

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018, poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018,  poz. 2081 z późn. zm.)  zawiadamia się pozostałe strony leżące w obszarze przylegającym do planowanej inwestycji o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa drogi powiatowej Nr 1055S od skrzyżowania z DP 1054S i 1056S w m. Młynek do skrzyżowania z DW908 w m. Wąsosz” z wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Konrada Zymek, ul. Kiedrzyńska 19, 42-200 Częstochowa.

Z uwagi iż planowana inwestycja znajduje się na terenie gminy Konopiska i gminy Poczesna, tj. wykracza poza obszar jednej gminy, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie – w tym przypadku Wójt Gminy Konopiska.

W związku z powyższym przed wydaniem decyzji strona ma prawo zapoznać się w tut. Urzędzie Gminy przy ul. Lipowej 5 z zebranymi w sprawie materiałami i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 KPA. Zgodnie zaś art. 49 KPA zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

artykuł nr 4

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 03.01.2020r.

GR.6220.10.2019

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 §4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018, poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018,  poz. 2081 z późn. zm.)  zawiadamia się pozostałe strony leżące w obszarze przylegającym do planowanej inwestycji o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa drogi powiatowej Nr 1055S od skrzyżowania z DP 1054S i 1056S w m. Młynek do skrzyżowania z DW908 w m. Wąsosz”z wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Konrada Zymek, ul. Kiedrzyńska 19, 42-200 Częstochowa.

Z uwagi iż planowana inwestycja znajduje się na terenie gminy Konopiska i gminy Poczesna, tj. wykracza poza obszar jednej gminy, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcia – w tym przypadku Wójt Gminy Konopiska.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy OOŚ tutejszy organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie i Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko byłoby zdaniem tego organu wymagane,

Biorąc pod uwagę powyższe, zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 KPA informuje się strony postępowania o możliwości zapoznawania się z dokumentami sprawy tj. wnioskiem i załącznikami w Urzędzie Gminy Konopiska przy ul. Lipowej 5, 42-274 Konopiska pok. 1 parter na każdym etapie trwania postępowania.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a UUOŚ „Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się: 1)  przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu; 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.”

Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 KPA. Zgodnie zaś art. 49 KPA zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

artykuł nr 5

Obwieszczenie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, znak WOOŚ.442.2.2016.EJ.8

Załączniki:
Załącznik 378 KB
Dostępne kategorie:
Rok 2007