główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, znak WOOŚ.442.2.2016.EJ.8

Załączniki:
Załącznik 378 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 08.11.2019r.

GR.6220.6.2019.5

OBWIESZCZENIE

- art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. 2018, poz. 2081 z późn. zm./,

Wójt Gminy Konopiska

informuje, że została w trybie art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2018, poz. 2081 z późn. zm./, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4,  art. 85 ust 1, ust. 2 pkt. 1 cytowanej ustawy wydana decyzja nr 1/2019 znak GR.6220.6.2019.3 z dnia 07.11.2019 zmieniająca decyzję Nr 1/2015, znak GR.6220.1.8.2015 z dnia 16.03.2015r o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącej sortowni odpadów oraz kompostowni pryzmowej zlokalizowanej w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 7” zmienioną decyzją nr 3/2015 z dnia 15.09.2015r..

Decyzja została wydana na wniosek Firmy PZOM Strach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska . Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  jest Wójt Gminy.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Konopiska, pokój 1 (parter) w godzinach pracy Urzędu.

artykuł nr 3

Obwieszczenie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, znak WOOŚ.442.1.2018.EJ.3

Załączniki:
Załącznik 45 KB
artykuł nr 4

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami Gminy Konopiska za rok 2018

artykuł nr 5

Informacja

Dostępne kategorie:
Rok 2007