logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Konopiska

www.konopiska.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Organy / Rada Gminy / Regulamin
1.

Regulamin

Załącznik nr 3 do Statutu Gminy Konopiska

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA I TRYB PRACY RADY GMINY

I. Postanowienia ogólne.


§ 1 

Tryb pracy Rady Gminy w Konopiskach, dalej zwanej Radą Gminy, a w szczególności tryb obradowania na sesjach i podejmowania uchwał oraz zasady powoływania i pracy organów wewnętrznych Rady określa niniejszy załącznik. 

§ 2

 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwał Rada może podejmować:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje – zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,
3) oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie,
4) apele – zawierające formalnie nie wiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał. 

§ 3

1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Sesje nadzwyczajne są zwoływane na wniosek wójta, co najmniej ¼ ustawowego składu rady a także klubu radnych.

II. Przygotowanie sesji.

§ 4 

1. Sesje przygotowuje Przewodniczący
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porządku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.
3.Sesje zwołuje Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia – jeden z wiceprzewodniczących.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad.
5. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwalaniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.
6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 4 i 5 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad przed przyjęciem porządku obrad.
7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości na 3 dni przed sesją na tablicach ogłoszeń w sołectwach. . 

§ 5 

1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii wójta ustala listę osób zaproszonych na sesję.
2. W sesjach uczestniczą: Wójt oraz z głosem doradczym – Sekretarz i Skarbnik.
3. Do udziału w sesjach mogą zostać zobowiązani kierownicy referatów Urzędu Gminy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

III. Przebieg sesji.

§ 6

Wójt obowiązany jest udzielić Radzie Gminy wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

§ 7 
1. Sesje rady są jawne. Publiczność obecna na sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsce.
2. Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

§ 8 
Rada gminy może obradować i podejmować uchwały przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, chyba, że ustawa o samorządzie gminnym stanowi inaczej.

§ 9

1. Sesja odbywa się w zasadzie na jednym posiedzeniu, jednakże na wniosek przewodniczącego bądź innych radnych rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie tej samej sesji, w szczególności ze względu na niemożność rozpatrzenia na jednym posiedzeniu całości spraw porządku obrad, uzasadnione rozszerzenie porządku, potrzebę dostarczenia dodatkowych materiałów, dużą ilość dyskutantów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające radzie właściwe obradowanie, bądź rozstrzygnięcie spraw.
2. Przewodniczący rady podejmuje decyzję o przerwaniu sesji w przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad, wyznaczając w porozumieniu z wiceprzewodniczącymi nowy termin przerwanej sesji lub przewidziany termin następnego posiedzenia tej sesji. Fakt przerwania sesji oraz nazwiska radnych, którzy z przyczyn nieusprawiedliwionych opuścili obrady, co spowodowało ich przerwanie ze względu na brak quorum odnotowuje się w protokole sesji.

§ 10

Sesję otwiera i obrady prowadzi przewodniczący Rady Gminy, a w razie jego nieobecności, lub gdy zachodzi uzasadniona potrzeba zastąpienia go w obradach jeden z wiceprzewodniczących.

§ 11

1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego obrad formuły; ”Otwieram ......sesję Rady Gminy w Konopiskach”.
2. Po otwarciu sesji, przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, a w przypadku braku quorum zamyka obrady i w porozumieniu z wiceprzewodniczącymi wyznacza nowy (przewidywany termin sesji. W protokole odnotowuje się przyczyny, dla których sesja się nie odbyła.

§ 12

1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad przewodniczący poddaje pod dyskusję projekt porządku obrad rady gminy.
2. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę w projekcie porządku obrad może wystąpić klub, komisja, radny a także wójt.
3. Rada może odrzucić wniosek, o którym mowa w ust. poprzedzającym, jeśli wymaga rozpatrzenia przez komisję.
4. Porządek obrad winien przewidywać przyjęcie przez Radę protokołu z poprzedniej sesji, który winien być udostępniony radnym przez terminem obrad i nie musi być odczytywany na sesji.
5. Po wykonaniu czynności w ust. 1 – 2 rada gminy przyjmuje porządek obrad sesji.

§ 13

1. Na początku obrad sesji przewiduje się krótką informację Wójta o Jego działaniach w okresie od ostatniej sesji jak również dotyczącą wykonania uchwał.
2. Radni składają interpelacje i wnioski w istotnych sprawach związanych z wykonywaniem mandatu . Składając interpelacje i wnioski radni formułują je ustnie lub na piśmie.
3. W zależności od charakteru spraw będących przedmiotem interpelacji, wójt lub wyznaczona przez niego osoba udzielają na nie odpowiedzi w punkcie porządku obrad „odpowiedzi na interpelacje i zapytania”
4. Na wniosek radnego, rada gminy może włączyć sprawę rozpatrzenia odpowiedzi na jego interpelację do porządku obrad.
5. W przypadku niemożności udzielenia odpowiedzi na interpelację na sesji należy jej udzielić w ciągu 14 dni na piśmie

§ 14

Sprawozdania z prac komisji Rady składają przewodniczący komisji.

§ 15

1. Przewodniczący obrad prowadzi obrady według uchwalonego porządku, przy czym w uzasadnionych przypadkach za zgodą rady gminy może dokonać zmian w kolejności realizacji jego punktów.
2. Przewodniczący udziela głosu wg kolejności zgłoszeń, a w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.
3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego.
4. Czas zabierania głosu może być określony przez radę na wniosek radnego.
5. Przewodniczący może czynić radnym uwagi, dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”.
6. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają powadze sesji przewodniczący przywołuje radnego „do porządku” a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.
7. Postanowienie ust.3 i 5 stosuje się odpowiednio do osób spoza rady zaproszonych na sesję i do publiczności.

§ 16

1. Na wniosek radnego przewodniczący przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym niezwłocznie radę.
2. Przewodniczący obrad może udzielić głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególności: - stwierdzenia quorum, - zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały, - zamknięcia listy mówców, - ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów - zarządzenia przerwy, - odesłania projektu uchwały do komisji.
3. Wnioski formalne Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie. Rada decyduje w tych sprawach w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 17

1. Przewodniczący obrad może udzielić głosu osobie spośród publiczności.
2. Przewodniczący obrad może nakazać opuszczenie sali obrad przez osoby spoza rady, które zachowaniem swoim lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad, bądź naruszają powagę sesji.

§ 18

1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący obrad kończy sesję wypowiadając formułę: ”zamykam sesję rady gminy w Konopiskach”.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust.2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 19

1.Po ogłoszeniu zamknięcia sesji przez przewodniczącego obrad rada gminy jest związana uchwałami podjętymi na sesji.
2.Uchylenie lub zmiana podjętych uchwał może nastąpić w trybie ich uchwalenia. 

§ 20

1.Z każdej sesji biuro rady gminy sporządza protokoł stanowiący urzędowy zapis przebiegu obrad, podejmowanych uchwał i rozstrzygnięć. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz osób zaproszonych przez radę, jak również podjęte przez radę gminy uchwały z załącznikami i inne materiały sesyjne.
2.Protokoł wykłada się do wglądu radnym w biurze rady gminy po upływie 10 dni od zakończenia sesji oraz na następnej sesji. Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu o których uwzględnieniu decyduje przewodniczący w porozumieniu z wiceprzewodniczącymi. Radni, których wnioski nie zostały uwzględnione mogą przedkładać je na sesji.
3.Kopie uchwał doręcza się najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zakończenia sesji wójtowi gminy. Odpisy uchwał oraz wyciągi z protokołu doręcza się najpóźniej w ciągu 10 dni od dnia zakończenia sesji jednostkom organizacyjnym gminy, które są nimi zainteresowane lub zobowiązane do określonych zadań.

III. Uchwały Rady Gminy.

§ 21

Sprawy rozpatrywane na sesjach rada gminy rozstrzyga podejmując uchwały, które są odrębnymi dokumentami. Ustalenia rady wymienione w § 2 ust.2 niniejszego Regulaminu wymagają odnotowania w protokole sesji.

§ 22

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy kładu rady w głosowaniu jawnym, chyba, że inny tryb przewidują przepisy ustawy o samorządzie gminnym.

§ 23

1.Inicjatywę uchwałodawczą posiadają: Przewodniczący Rady , Wójt, Klub oraz co najmniej 3 radnych.
2. Z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej może wystąpić sołtys w imieniu zebrania wiejskiego.
3.Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.

§ 24

1.Uchwały rady gminy winny być zredagowane w sposób czytelny, odzwierciedlać ich rzeczywistą treść i zawierać przede wszystkim: a) datę, numer kolejny, tytuł b) podstawę prawną c) dokładną merytoryczną treść uchwały d) określenie organu, któremu powierza się wykonanie, e) termin wejścia w życie uchwały i ewentualnie czas jej obowiązywania f) inne elementy w razie konieczności np. opisowa treść wstępna, wskazanie adresatów, zawieszenie wykonania, uzasadnienie.
2. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę

§ 25

1.Uchwały podpisuje przewodniczący rady gminy lub wiceprzewodniczący, który obradom przewodniczył
2.Uchwały opatruje się numerem wg kolejności podjęcia, numerem sesji i rokiem podjęcia uchwały.

§ 26

Oryginały uchwał ewidencjonuje się i przechowuje wraz z protokołem sesji.

§ 27

Uchwały przekazuje się Wójtowi Gminy, właściwym jednostkom do realizacji oraz organom nadzoru.

IV. Tryb głosowania

§ 28

1. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.
2. Rada gminy stosownie do przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz postanowień niniejszego regulaminu rady podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym lub tajnym.
3. Rada uchwala statuty gminnych jednostek organizacyjnych oraz funkcjonujących na terenie gminy jednostek pomocniczych w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady.
4.Regulaminy uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu rady.

§ 29

1.Zwykła większość głosów jest to liczba głosów pozytywnych (za) większa od głosów przeciw.
2.Bezwzględna większość stanowi co najmniej 50 % plus 1 głos – ważnie oddanych głosów(za)

§ 30

1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki.
2. W głosowaniu tajnym radni głosują kartkami, przy czym za głosy ważne uznaje się te, które oddano w każdorazowo określony sposób i na kartach ustalonych dla danego głosowania.

§31

1.Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący obrad, przy pomocy wiceprzewodniczących.
2.Głosowanie tajne przeprowadza powołana na sesji komisja skrutacyjna złożona wyłącznie z radnych.

V. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady gminy.

§ 32

Na pierwszej sesji po wyborach rada gminy wybiera przewodniczącego rady i 2 wiceprzewodniczących.

§ 33

1.Przewodniczącego rady gminy wybiera się sposród radnych z dowolnej liczby kandydatów zgłoszonych przez radnych i uczestniczących w sesji w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
2.W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów głosowanie powtarza się ograniczając się do dwóch kandydatów którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali w stosunku do pozostałych największą liczbę głosów. 3.Wiceprzewodniczących rady gminy wybiera się jak w ust.1.i 2.
4.Wybór na stanowiska, o których mowa w ust. 1 i 3 stwierdza się odrębnymi uchwałami.

§ 34

Rada gminy może dokonać w toku kadencji, w trybie właściwym dla wyboru, zmian na stanowiska o których mowa w § 33 na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu rady gminy, w trybie określonym przez ustawę o samorządzie gminnym.

§ 35.

1.W przypadku złożenia rezygnacji przez radnego zajmującego jedno ze stanowisk wymienionych w § 33 rada gminy podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji.
2.Sprawy związane z wyborem i zmianami funkcji w radzie stanowią odrębny punkt porządku obrad.

V. ABSOLUTORIUM

§ 36

1. Na sesji poświęconej rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania rocznego budżetu gminy, rada gminy po zapoznaniu się z wnioskiem komisji rewizyjnej oraz z opinią właściwej rzeczowo komisji rady gminy oraz uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej podejmuje uchwały o jego przyjęciu i udzieleniu absolutorium wójtowi gminy.
2. Uchwały o których mowa w ust.1 podejmuje się bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała rady gminy w sprawie nie udzielenia absolutorium wójtowi gminy jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta.

VI . Wspólne sesje

§ 37

1. Rada gminy może odbywać wspólne sesje z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.. 2. Wspólną sesję organizują przewodniczący zainteresowanych jednostek.
3. Zawiadomienia o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący, lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
4. Wspólna sesja jest prawomocna, gdy uczestniczy w niej co najmniej połowa radnych z każdej rady.
5. W drodze głosowania wybiera się przewodniczącego wspólnej sesji.

§ 38

1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba, że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad, a jeżeli to nie nastąpi stosuje się odpowiednio przepisy regulaminów rad biorących udział we wspólnej sesji.

VII. Radni

§ 39

1. Radni mają prawo i obowiązek czynnie uczestniczyć w sesjach rady i pracy organów rady, do których zostali wybrani lub powołani.
2. Radni mają obowiązek utrzymania stałej więzi z wyborcami, których reprezentują w radzie. 3. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywać nie rzadziej niż 2 razy w roku
4. Radni stosownie do potrzeb przyjmują obywateli w interesujących ich sprawach w Urzędzie Gminy (w biurze rady gminy) lub miejscach i czasie przez siebie wyznaczonych.
5. Radni otrzymują legitymację radnego podpisaną przez przewodniczącego rady.
6. Radny ma obowiązek wyłączyć się z udziału w rozpatrywaniu sprawy które dotyczą jego interesu prawnego.

§ 40

1. Radny może domagać się wniesienia pod obrady sesji, a także wnosić na posiedzenie komisji sprawy, które wynikają z postulatów i skarg wyborców.
2. Radni mają prawo podejmować interwencje w instytucjach których wnioski te dotyczą.
3. Radni mają prawo kierować do wójta gminy interpelacje we wszystkich sprawach publicznych wspólnoty samorządowej.
4. Radni mają prawo zasięgania informacji od pracowników urzędu gminy jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy oraz wglądu do dokumentów i sporządzania odpisów a także potwierdzania odpisów przez sekretarza gminy.
5. Odmowa udostępnienia dokumentów może nastąpić jedynie w przypadku określonym obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (DZ.U.nr 11.poz.95)

§ 41

1.Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji – podpisem na liście obecności.
2.W razie niemożności uczestnictwa w sesji lub komisji, radny winien przed ich terminem w biurze rady złożyć usprawiedliwienie.

§ 42

1.W przypadku notorycznego uchylania się przez radnego od wykonywania obowiązków przewodniczący rady gminy może wnioskować o udzielenie radnemu przez radę gminy „regulaminowego upomnienia”.
2.Uchwałę w tej sprawie Rada podejmuje po uprzednim umożliwieniu złożenia wyjaśnień, chyba, że okaże się to nie możliwe.

§ 43

1.W przypadku wniosku zakładu pracy, zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy rada gminy może powołać komisję dla szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
2.Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie przewodniczącemu rady.
3.Przed podjęciem decyzji w przedmiocie wskazanym w ust.1 rada gminy winna wysłuchać wyjaśnień radnego.
4. O zmianie miejsca pracy i zamieszkania radni zobowiązani są każdorazowo powiadomić radę gminy.

§ 44

1.Podstawą do udzielenia przez pracodawcę czasowego zwolnienia od pracy zawodowej jest zawiadomienie, zaproszenie lub upoważnienie do wykonywania określonych prac.
2.Dokument o którym mowa w ust.1. powinien określić termin i charakter zajęć oraz zawierać podpis przewodniczącego rady .

§ 45

1.W związku z wykonywaniem mandatu radny otrzymuje z budżetu gminy diety na zasadach określonych odrębnymi uchwałami przez radę gminy.
2.W zakresie ustalonym w ustawach radni korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
3.Radni korzystają z bezpłatnych przejazdów komunikacji gminnej na podstawie legitymacji radnego.

VIII. Komisje rady gminy.

§ 46

1. Rada gminy powołuje następujące stałe komisje:
a) rewizyjną
b) finansów, gospodarki, rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska
c) samorządu terytorialnego i przestrzegania prawa d
) oświaty, kultury, sportu, zdrowia i spraw społecznych
2. Najpóźniej na piątej sesji po wyborach rada gminy podejmuje uchwały określające składy liczbowe i osobowe komisji.
3. Komisje rady przedkładają radzie gminy roczne plany pracy oraz składają sprawozdania ze swojej działalności.
4. Rada może dokonać zmian w składach liczbowych i osobowych komisji.
5. Rada może powołać komisje doraźne określając każdorazowo ich skład i sposób działania. 6. Rada podejmuje uchwały w sprawach, o którym mowa w niniejszym paragrafie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
7. Przewodniczących komisji i ich zastępców wybierają członkowie komisji.
8. Posiedzenia komisji zwołuje jej przewodniczący w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Gminy.
9. W sprawach pilnych posiedzenia może zwołać Przewodniczący Rady Gminy

§ 47

1.Komisje rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
2.Komisje rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami rad innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących.
3.Komisje wyrażają swoje stanowiska w formie opinii i wniosków przedkładanych radzie gminy.
4. Komisje odbywają posiedzenia, na których rozpatrują sprawy należące do ich właściwości oraz wyrażają opinie i przyjmują wnioski.
5. Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji.

§ 48

1.Posiedzeniom komisji przewodniczy jej przewodniczący, a razie potrzeby jego zastępca. Uprawnienia wiceprzewodniczącego w czasie nieobecności przewodniczącego są takie same jak przewodniczącego komisji.
2.Szczegółowe zasady działania w tym zwłaszcza odbywania posiedzeń, obradowania oraz powoływania zespołów i podkomisji komisje ustalają we własnym zakresie w porozumieniu z przewodniczącym rady.

§ 49

1.Posiedzenie komisji jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa ogólnego składu komisji.
2.Przewodniczący komisji co najmniej raz w roku przedstawia na sesji rady sprawozdanie z działalności komisji.

IX. Obsługa rady gminy

§ 50

1.Obsługę rady, komisji i radnych zapewnia urząd gminy, w tym bezpośrednią obsługę organizacyjno-techniczną biuro rady gminy.
2.Przewodniczący rady gminy wspólnie z wójtem ustalają szczegółowy zakres obowiązków pracownika obsługującego radę gminy.
3.Biuro rady gminy podlega merytorycznie przewodniczącemu rady gminy.

X. Postanowienia końcowe

§ 51

Przewodniczący Rady Gminy zapewnia przestrzeganie niniejszych postanowień i udziela pomocy we właściwej jego interpretacji.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Tyrała
Data wytworzenia informacji: 2003-06-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2003-06-23
Data ostatniej aktualizacji: 2005-11-18 10:58

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Przewodniczący Rady
 Skład Rady
 Kontakt z radnymi
 Kompetencje
 Termin najbliższej sesji Rady
 Porządek obrad najbliższej sesji Rady
 Protokoły z posiedzeń Rady
 Uchwały Rady Gminy
 Interpelacje i zapytania
wersja do druku drukuj